Onteigening: verstand versus emotie

Het vormt de basis voor het bedrijf en het geeft een belangrijk stuk zekerheid naar kredietverlenende instanties. Maar de meeste agrarische ondernemers hebben ook een sterke emotionele band met hun eigendom. Soms omdat grond of gebouwen al generaties lang in dezelfde familie zitten. Soms omdat de ondernemer met al zijn vakmanschap en ondernemerszin deze plaats tot een bloeiend bedrijf heeft gemaakt. Wanneer dan de overheid langskomt met een onteigening voor wegenaanleg of woningbouw lopen de emoties hoog op.

Wij kennen en herkennen die emoties. Maar wij weten ook dat een zakelijke benadering noodzakelijk is om dit taaie en vaak jarenlange proces met succes te kunnen afronden. Wij kennen uw rechten als te onteigenen partij. Maar wij kennen ook de plichten van de overheid. Wij lopen dit onvermijdelijke traject samen met u af en creëren gaandeweg voor u als ondernemer nieuw perspectief, hetzij in geldelijke compensatie, hetzij op een andere locatie.

Onteigeningszaken / schaderegelingen

De rentmeesters en makelaars van De Dijken bemiddelen en adviseren namens de grondeigenaar (of zakelijk gerechtigde, huurder of pachter) bij onteigeningszaken ten behoeve van bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen, wegen, fietspaden, spoorlijnen, dijkverlegging, dijkverbetering, natuurontwikkeling, ontzandingen en ontgrondingen.

De overheid is verplicht om de kosten voor deskundige bijstand te vergoeden, mits wordt voldaan aan de dubbele redelijkheidtoets. Met deze dubbele redelijkheidtoets wordt bedoeld: was het inschakelen van een deskundige redelijk en zijn de gedeclareerde kosten redelijk ? Dit betekent in de praktijk dat aan het inschakelen van een adviseur van De Dijken in een minnelijke of gerechtelijke onteigening voor u gewoonlijk geen kosten verbonden zijn.

Ook indien u niet onteigend wordt kunt u schade ondervinden als gevolg van overheidsbesluiten. Wij kunnen u begeleiden bij procedures voor nadeelcompensatie en/of planschade (Hoofdstuk 6 van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening).