Perceel Landbouwgrond

Goede landbouwgrond gelegen aan de Oosteinde te Opperdoes

Totaal groot circa 2.69.90 hectare (26.990 m2)

Grondsoort: Klei

Percelen:

Gemeente: Noorder-Koggenland

Sectie: O

Nummer: 850

Grootte totaal: 2 hectare 32 are 95 centiare

Herinrichtingsrente: € 645,86  eindjaar: 2022

Gemeente: Noorder-Koggenland

Sectie: O

Nummer: 852

Grootte totaal: 0 hectare 36 are 95 centiare

Herinrichtingsrente: € 0,- eindjaar: N.v.t.

Gezamenlijk groot: 2 hectare 69 are 90 centiare. (26.990 m2)

Algemeen/bijzonderheden.

  • Het jachtrecht is verhuurd.
  • Verschil tussen de hierboven opgegeven en de werkelijke grootte van het registergoed zal geen aanleiding geven tot het vorderen van vermeerdering/vermindering van de koopsom of tot vernietiging van de koopovereenkomst.
  • Het registergoed zal worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt op het moment van verlijden van de akte van eigendomsoverdracht, met alle daaraan verbonden rechten, lasten en erfdienstbaarheden, vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen en vrij van gebruik.
  • Alle lasten en belastingen welke van het registergoed worden geheven, komen met ingang van de datum van eigendomsoverdracht voor rekening van de ko(o)p(st)er. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting, uitmetingskosten kadaster en het kadastrale recht, alsmede de over deze kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn voor rekening van ko(o)p(st)er.
  • Koper wordt in de gelegenheid gesteld om voor transport een bodemonderzoek te laten uitvoeren, dit dient echter wel in de onderhandelingen te worden aangegeven.
  • Verkoper adviseert kandidaat kopers hun eigen deskundige in te schakelen.
  • Een koper heeft een eigen onderzoeksplicht ter zake alle onderwerpen die van hem
    van belang (kunnen) zijn, zoals: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, streekplannen, e.d.

Uw contactpersoon

Jakko Bregman