Melkveebedrijf

Namens De Dijken Agrarische Makelaardij TE KOOP aangeboden:

Melkveebedrijf voor circa 415 stuks melkvee en 207 stuks jongvee

Dit mooie, melkveebedrijf is gelegen aan De Blokken 1 in Pingjum. Het object bestaat uit een woonhuis, traditionele schuur, werktuigenberging, 3 ligboxenstallen en meerdere ruwvoeropslagplaatsen. Het is gelegen tussen Harlingen en Witmarsum. Het object beschikt over een agrarische bestemming. Het bedrijf is ingericht voor het houden van 415 melkkoeien en 207 stuks jongvee.

Overzicht oppervlakte:
Erf (eigendom): 02.25.00 hectare
Cultuurgrond eigendom: 66.11.78 hectare
Totaal 68.36.78 hectare

Het melkveebedrijf bestaat uit een zeer ruime bedrijfswoning. Er is reeds een omgevingsvergunning afgegeven voor vernieuwen van de bedrijfswoning. Met daarnaast de traditionele schuur. Verder een werktuigenberging, 3 ligboxstallen en aangebouwde melkstal. Voor de melkstal is de niet overdekte, wel volledig onderkelderde wachtruimte gelegen met opdrijfhek.
De grondsoorten betreft Kalkrijke poldervaaggronden, lichte en zware zavel en knippige poldervaaggronden zware zavel en kalkarme poldervaaggronden lichte zavel. Welke de afgelopen jaren gebruikt zijn voor mais, aardappels en grasland.

Informatie inzake vergunningen:

Milieuvergunning
De meeste recente vergunning op basis van de Wet Milieubeheer (WM) betreft een milieu neutrale wijziging van 9 juli 2015. Onder deze vergunning zijn de in deze brochure genoemde dieraantallen toegestaan.

Wet Natuurbescherming (Wnb)
Op 5 juni 2023 is een brief ontvangen van de provincie Fryslan. In de beoordeling wordt aangegeven dat voor de locatie geen vergunning nodig is vanuit de Wet Natuurbescherming omdat de activiteit op deze locatie volgens de huidige wet- en regelgeving en rekenmodel Aerius niet leidt tot een stikstofdepositie op (naderend) overbelaste stikstofgevoelige habitattypen in beschermde Natura 2000 gebieden.

Omgevingsvergunning bouw nieuwe bedrijfswoning
Op 6 juni 2023 is door de gemeente Sudwest-Fryslan een omgevingsvergunning verleend voor het (ver)nieuwbouwen van de bedrijfswoning.

Omgevingsvergunning bouw windturbine
Op 17 juli 2023 is door de gemeente Sudwest-Fryslan een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een kleine windturbine (Bestwatt 80 15 m).
Van de diverse genoemde zaken is het dossier beschikbaar bij De Dijken Agrarische Makelaardij.

Indien u vragen heeft of een afspraak voor een bezichtiging wilt maken kunt u contact opnemen met.

Uw contactpersoon

Jakko Bregman